Werkzaamheden

 

Lid Ledenraad Rabobank Salland (oktober 2012-heden)

De ledenraad is een belangrijke schakel tussen de leden en de bank. De raad vertegenwoordigt de belangen van alle leden, fungeert als klankbord voor de directie en adviseert over de kwaliteit van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid van de bank. Naast statutaire bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarrekening, de besteding van een deel van de winst vanuit het Coöperatiefonds en het benoemen van de RvC, heeft de ledenraad een adviesfunctie richting de directie van Rabobank Salland.

JaarboekTwente2013Redactielid Jaarboek Twente (april 2011-heden)

Al sinds 1962 is het Jaarboek Twente niet weg te denken als het gaat om de bestudering en beschrijving van de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, bouwkunst, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio Twente. De vele auteurs, zowel amateurs als professionals, bepalen vanaf het prille begin de veelkleurigheid en daardoor het bijzondere karakter van dit Jaarboek De inmiddels vele honderden artikelen zijn en blijven lezenswaard voor alle bewoners van Twente en vormen een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring.

Lid Plaatselijke Groep Leader West-Twente (december 2010-heden)

Het Europese subsidieprogramma LEADER ondersteunt bewoners die zelf actief willen werken aan een mooie en vitale omgeving. Inwoners,bedrijven en organisaties in West Twente met creatieve ideeën kunnen een beroep doen op LEADER. De Plaatselijke Groep (PG) bestaat uit vertegenwoordigers en bewoners uit het gebied. We beoordelen aanvragen en stimuleren en enthousiasmeren initiatiefnemers.

Hoofdredacteur ’t Inschrien Vereniging Oudheidkamer Twente (redactielid januari 2009-juli 2010, hoofdredacteur augustus 2010-heden)

Al meer dan veertig jaar is ’t Inschrien het toonaangevende Twentse tijdschrift wat de mogelijkheid biedt voor iedereen over de geschiedenis van Twente, of een gedeelte daarvan, te publiceren. We willen het huidige Twente, of actuele ontwikkelingen binnen de maatschappij, spiegelen aan Twente in het verleden. Als redactie pretenderen we daarbij alleen artikelen op te nemen die ‘boven het maaiveld uit steken’. ’t Inschrien is geen wetenschappelijk blad, maar plaatst graag wat meer diepgaande artikelen.

Algemeen bestuurslid Agrarisch Erfgoed Nederland (juni 2010-heden)

Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is het landelijke, overkoepelende, orgaan, waarin alle regionale boerderijstichting vertegenwoordigd zijn. AEN houdt zich bezig met het vergroten van de kennis en waardering voor de Nederlandse boerderij en de impact op het agrarisch erfgoed van thema’s als bevolkingskrimp en herbestemmingsproblematiek.

Bestuurslid Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal (juni 2010-heden)

De Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal is een vereniging die bestaat uit geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Hellendoorn. Al sinds 1992 zetten we ons in voor behoud en herontwikkeling van cultureel erfgoed. Dat doen we bijvoorbeeld door het documenteren en ontsluiten van het plaatselijk verleden, maar ook door verschillende activiteiten te organiseren. Speerpunten zijn het kwartaalblad De Reggesproake, het wekken van belangstelling voor de regionale geschiedenis en het werven van nieuwe leden.

Datamanager Afdeling Inkoop Isala klinieken te Zwolle (januari 2010-heden)

Kern van de functie is het voortdurend professionaliseren en ontwikkelen van equipment-, assortiments-, ruimte- en contractregister en het onderling afstemmen en integreren van deze bestanden. Grootste uitdaging voor de komende jaren is het soepel laten verlopen van alle verplaatsingen van apparatuur richting nieuwbouw en de de komst van duizenden nieuwe stuks apparatuur. Voortdurend werken we aan optimalisatie van werkprocessen en efficiënte, adequate informatievoorziening.

Redactielid ’n Sliepsteen Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (januari 2009-juli 2012)

’n Sliepsteen is het kwartaalblad van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker. Elk nummer heeft een gevarieerde inhoud, het brede scala van de hele Enschedese geschiedenis komt aan bod. Van de Middeleeuwen tot de teloorgang van de textiel; van kerkgeschiedenis tot voetbalhistorie; van oude boerderijen tot jazz.

Bestuurslid Stichting Sallands Erfgoed (december 2008-heden)

Stichting Sallands Erfgoed werkt aan de levendigheid en vitaliteit van het platteland van Salland. Ons doel is het behouden en voor de toekomst herbestemmen van Sallandse boerderijen tot circa 1950. Het project Sallands Erf & Goed, wat loopt tot 2013, moet de kennis en waardering voor de Sallandse boerderij gaan vergroten.