jul 042011
 

Namen van de pastoors en kapelaans die in de parochie de zielzorg hebben uitgeoefend, toegevoegd met de dag waarop zij hun ambt hebben verlaten.

De statie Haarle werd opgericht in 1697.

 • 1697-1713 Henricus de Beer (?-1751, Haarle). Jansenist, broer van Gerhardus de Beer.
 • 1712 Joannes Baptist Verhoeff (1676, Bunnik-Bovenkarspel, 1736), legde het trouwregister aan.
 • 1714 ?, onbekende hand in het trouwregister.
 • 1714-1717 ?, tweede onbekende hand in het trouwregister.
 • 1717-1718 J. Ramink. “De Duitser”.
 • 1718-1751 Henricus Hermanus Hofhuis (?, Zwolle-1751, Haarle). Begraven 12-3-1751 Hellendoorn.
 • 1751-1788 Bernardus Bruggink (?, Woolde (Hengelo)-22-10-1788, Haarle).
 • 1788-1800 Hermannus Bruggink (?, Woolde (Hengelo)-31-10-1800, Haarle).

De Weleerwaarde Heeren Pastoors en Kapellaans, welke met ijver het zielenheil der Gemeente of de Parochie behartigd hebben zijn de volgende.

 1. De Weel Eerwaarde Hofhuis, jaar van benoeming en sterven onbekend
 2. Bernardus Bruggink, waarschijnlijk geboren te Delden, jaar van benoeming onbekend, gestorven in het jaar 1788 op den 22 october. Waarvoor het anniversaries
 3. Weleerwaarde Winkelman, geboren in Kleef, Pruisen, eenige jaren bij den Wel Eerwaarde Bruggink Kapellaan. Van den 22 october 1788 tot het jaar 1801 assistent deservitor der gemeente benoemd tot Pastoor der statie.
  1801, gedurende dertig jaar met ijver werkzaam. Gestorven den 2 september 1831. In deze jaren zijn hier tot assistent geweest, Weleerw. Bos, Beltman – later deken – en H. Overesch.
 4. De Wel Eerwaarde Heer Henricus Overesch, geboren onder de Parochie Raalte, eenige jaren bij den Wel Eerwaarde Heer Winkelman assistent. Na den dood van voornoemden pastoor van deze gemeente in het jaar 1831 benoemd. Gedurende 13 jaren de herderlijke bediening met allen ijver waarnemende gestorven den 27 october 1844
 5. De Wel Eerwaarde Heer Joakim Spitzen, geboren te Steenwijkerwolt, later P van het seminarie te ’s Heerenberg. Vervolgens Pastoor in Kampen, dan Vollenhove. In het jaar 1844 benoemd als Pastoor dezer Gemeente, heeft gedurende 9 jaren en eenige maanden als herder dezer Parochie met allen ijver werkzaam geweest. Gedurende de laatste jaren zijn herderlijke bediening wegens lichamelijke zwakte, geassisteerd door de Wel Eerw. Heeren Heskamp, Sleterink en Heinink in den eersten April 1854 zijne bediening wegens ziekte neerleggende. Gestorven te Raalte den 21 February 1855.
 6. De Wel Eerwaarde Heer Baars is hem den 1 April 1855 opgevolgd. Zijn Eerwaarde heeft slechts 5 maanden als Pastoor hier werkzaam geweest, heeft toen in zijn wille, wegens zwakte van deze beschikking afgezien en is opgevolgd door.
 7. De Wel Eerwaarde Heer B. Vos, geboren den 18 November 1818 te Ootmarsum, priester gewijd den 20 Mei 1837. Den 1 Junij daaraanvolgens kapellaan benoemd te Losser. Gedurende 4 jaar kapellaan aldaar, vervolgens gedurende ruim 13 jaren Kapellaan te Enschede, benoemd als Pastoor den 29 September 1854 te Haarle. Te Haarle overleden den 19 Junij 1871. Met zeer veel ijver heeft de Wel E Heer Vos in deze gemeente gewerkt. Buitengewoon weldadig was Hij voor de armen. De tegenwoordige kerk en pastorij zijn door Hem gebouwd in het jaar 1857.
 8. De Wel E Heer Ferdinandus Josephus Theodorus Ellerbeck is Hem den 30 Junij 1871 als Pastoor dezer gemeente opgevolgd. Geboren te Eibergen, Prov. Gelderland den 14 Maart 1831. Priester gewijd te Warmond den 15 Augustus 1855. Vervolgens Kapellaan benoemd te Didam den 5 October 1855. Daarna, Januari 1856, gedurende 13 jaar kapellaan te Delden. Benoemd als Pastoor te Wierden.
  In 1905, 15 Augustus, heeft de Pastoor F. J. T. Ellerbeck te Haarle het 50 jarig Priesterfeest gevierd. De Gemeentenaren hebben f. 900,00 bij die gelegenheid als een geschenk gegeven tot aankoop van verschillende sieraden voor de kerk. De pastoor wenschte geen geschenken voor zich.
  De gegeven kerksieraden werden in het A van de Kerk inventaris beschreven.

 

Assistent bij den Zeer E Heer Vos is geweest

A. Hazelekke die in 1873 is vertrokken naar Ootmarsum en opgevolgd door

K. Kerkhofs; Assistent vertrokken in 1876 July als Kapellaan naar Hengelo in Overijssel. Opgevolgd als assistent door B. A. Kageman. In 1876 July vertrokken als kapellaan naar de Lutte en Twente opgevolgd als assistent door W. Kok vertrokken naar Vriesland.

Opgevolgd door den assistent L. Feddema, in 1883 Nov. vertrokken naar Kloosterburen.

Opgevolgd door den assistent Engberink, geboren te Deurningen in Twente.

Opgevolgd door H. Seauveur, Kapellaan, geboren te Leeuwarden.

Opgevolgd in 1887, Decemb. door L. van Raay, geboren te Didam, vertrokken als Kapellaan in 1888, Nov naar Slagharen en Lutten.

Opgevolgd door G. A. hackman, assistent 1888 Novem. (geboren te Kampen)

Opgevolgd door A. Miltenburg. (geboren te Harmelem) 1889.

Opgevolgd door Wezenberg, geboren te Kampen

Opgevolgd door W. Brandts, geboren te Duiven

Opgevolgd door Faber, geboren te Utrecht.

1903 Opgevolgd door P. Bockhorst, geboren te Kokkinge

1905 28 Juli opgevolgd door Theodurs Roeleveld, geboren te Vinkeveen

1907 October opgevolgd door Hendrik Herman Maria Wilems, geboren te Oldenzaal, benoemde te Huissen tot Kapelaan in Juli 1911

 

1910 5 Mei, op het feest van ’s Heeren Hemelvaart is overleden na een langdurig lijden, doch tamenlijk plotseling, echter voorzien van de H. H. Sacramenten de Z. Eerw. Heer Ferdinadus Josephus Theodorus Ellerbeck, geboren te Eibergen, 13 Maart 1831. Priester gewijd, 15 augustus 1855 te Warmond.
Na eerst kapelaan te zijn geweest te Didam en Delden werd hij pastoor te Wierden en in 1871 Pastoor alhier. Zijn Eerwaarde heeft hier in Haarle met zeer veel ijzer en volle plichtsbesef gewerkt. Hij was een toonbeeld van nederigheid en milddadigheid.
Onder zijn beheer is de catechismuskamer gebouwd en de nieuwe kerkhof aangelegd.

 1. De Weeleerw Heer Ferdinandus (Feike) Langedijk is den Weleerw Heer F. Th. J. Ellerbeck als pastoor dezer parochie opgevold den 27sten Mei 1910. Geboren te Tjerkveld, parochie Bolsward Friesland, den 24 october 1862. Priester gewijd den 15den Augustus 1905. Assistent te Warga (Friesland), Kapelaan te Herveld (Geld.); Delden; Amersfoort, O.L.Vr. Kerk; Hilversum, O.L.Vr.Kerk. Pastoor te Barger-Compascuum 30 Januari 1905 – 27 Mei 1910. Assistent 1910: … H. Bless. Priester gewijd 23 Juli 1933 te Utrecht en benoemd tot Assistent te Haarle (Ov.) 25 Augustus 1933. Benoemd tot Kap. te Terborg 23/8 ’35.
 2. Adrianus Theodorus Lambertus Hasselbach volgde Past. F. Langedijk op den 23 Augustus 1935. Geboren te Arnhem 28 Nov. 1879. Priester gewijd 15 Aug. 1904. Na assistent te zijn geweest te Hadekanaal (18 Maart 1905 – 14 Juli 1905), Kapelaan te Boerhaar (Juli 1905 – Sept. 1906). Subprefect aan ’t Semenarie Culemborg (Sept. 1906 – Dec. 1907), Kapelaan te Utrecht (OL. Vrouwe) 23 Dec. 1907 – 23 Oct. 1918), Pastoor te Enschede van 2 Oct. 1921 – 23 Aug. 1935. Van Oct. ’18 – Oct. 1921 Kapelaan te E’de, H. Jacobus en belast met de oprichting van de H. Jansparochie aldaar. Hij overleed na een kortstondig ziekbed den 23 October 1946.
 3. Wilhelmus Maria Antonius van Rijn volgde pastoor Hasselboch op, op den 8 November 1946. Geboren te Utrecht 26 Juli 1889. Priester gewijd 6 Augustus 1914. Was kapelaan te St. Nicolaasga, Breukelen en Hengelo (O) H. Ludgerus. Werd 1925 benoemd tot bouwpastoor te Deventer, H. Joannes Vinney en werd op zijn verzoek benoemd tot pastoor te Vriezenveen, waar hij tot Juni 1942 bleef. In 1942 werd hij benoemd tot pastoor te Beesd, dat hij gelukkig reeds in 1946 kon verlaten.
  Vanwege een vrij ongevaarlijke operatie was hij in de St. Ursula kliniek te Wassenaar opgenomen, doch wegens complicatie (longontsteking), overleed hij aldaar vrij plotseling 12 November 1954.
  Hij is op 16 november 1954 op het R. K. Kerkhof der parochie Haarle begraven.
 4. 3 December 1954 werd hij opgevolgd door Johannes Bernardus (Jan) Lohuis, geboren te Lutten a.d. Dedemsvaart (par. Slagharen) 9 April 1902. Priester gewijd 24 Juli 1927. Kapelaan te Zandbergen, Haaksbergen, Losser, Elst en Heeten. Met ingang van 27 Sept. 1946 werd hij pastoor te Kuinre en 8 April 1949 te Rekken.
  Op 24 juli 1967 werd te Haarle zijn 40 jarig priester jubileum gevierd. Hij overleed op 2 januari 1970 in het ziekenhuis te Deventer. Hij werd begraven door pastoor Holtslag en de vier oud-kapelaans F. Huitink, F. Kerkhof, B. Hullleman en F. Bulthuis.
 5. Hij werd opgevolgd door Theo Holtslag. Geboren op 13 oktober 1919 te Wichmond. Priester gewijd 20 juli 1947 te Utrecht. Eerste H. Mis 27 juli 1947 in de St. Willebrordparochie te Vierakker. Achtereenvolgens was hij kapelaan in Gendringen, Goor, Oldenzaal, Utrecht. Daarna Pastoor in Maurik en Lobith. Hij werd op vrijdag 26 september 1969 in Haarle geïnstalleerd door deken G. Koeleman uit Zwolle.
  Hij ging met emiraat in 1984. Zijn afscheidsmis was op 14 oktober van dat jaar. Hij overleed op 25 december 1989 te Nieuw Heeten en is op 29 december 1989 begraven op het kerkhof van de Sebastianusparochie te Haarle.
 6. B.H.M. (Ben) Schrijver volgde pastoor Holtslag op. Hij werd geïnstalleerd op vrijdag 26 oktober 1984 om half acht te Haarle door deken Bottenberg. Hij werd geboren op 23 november 1928 te Heino en daarna opgeleid bij de zuster Oblaten van Maria in Duiven. Tot 1976 was hij werkzaam in Wierden, Delden en Enschede. Daarna volgde zijn benoeming in Dixperlo. Hij bleef in Haarle tot half januari 1987. Hij vertrok.
 7. Theodorus Meijerink is nummer zestien. Hij is geboren op 27 juli 1923 te Haarle. Hij vertrok op 11 januari 1937 naar Zenderen en later naar Boxmeer, hij studeerde theologie en filosofie. Vervolgens bezocht hij het Groot Semenarium van Merkelbeek, Limburg waar hij ook in 1951 priester werd gewijd. In dat zelfde jaar werd hij als neomist ingehuldigd in Haarle. Na een specifieke missie opleiding vertrok hij twee jaar later naar Indonesië. Hij bleef daar 33 jaar.
  Op 27 januari 1987 werd hij te Haarle als Pastoor geïnstalleerd. Dit gebeurde door H. Te Riele, waarnemend deken van het dekenaat Raalte. Op 25 augustus 1991 en op 15 juli 2001 werd respectievelijk zijn 40 en 50 jarig priesterjubileum gevierd. Bij de laatste, 2001, gingen voor: Hoofdcelebrant provinciaal overste van de Carmelieten, T. Timmermans; pater Th. Meijerink, pastoor Geert Scholten (Luttenberg) en pastoraal werker S. Nagelmaeker.
  Hij is een week voor kerstmis in 2000 in verband met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis te Deventer. Daarna ging hij voor rust naar de Carmelieten in Zenderen. Hij kwam begin januari 2001 weer terug in Haarle. In overleg met het parochiebestuur, deken G. de Korte en de provinciaal overste van de Carmelieten is
  besloten dat hij geen taken meer mocht uitoefenen. Hij heeft zijn ontslag bij het bisdom Utrecht aangevraagd en gekregen. Sinds zomer 2001 woonde Th. Meijerink in het Laarmanshuis te Haarle.
  Hij kwam in het ziekenhuis te Zwolle terecht en bleef daar enkele weken. Hij overleed aldaar aan een hersenbloeding op 17 april 2002. Op zondag 21 april was de avondwake, waarna hij op maandag 22 april te Haarle werd begraven door T. Timmermans; deken G. de Korte, pastoor Geert Scholten (Luttenberg) en pastoraal werker S. Nagelmaeker.